Skip to main content
Close

Recerca i Innovació Responsables

IrsiCaixa afavoreix la transició cap a un sistema obert de ciència i innovació que treballi amb i per a la societat.

Imatge de RRI

Què és la RRI

El concepte de Recerca i Innovació Responsables (RRI, per les seves sigles en anglès) persegueix implicar al conjunt d’actors socials (personal investigador i innovador, sector empresarial i industrial, persones responsables de polítiques, organitzacions no governamentals, entitats de la societat civil, ciutadania, etc.) des de l’inici del procés de Recerca i Innovació (R+I) amb l’objectiu d’alinear els seus resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

Infografia RRI

IrsiCaixa des de la perspectiva de la RRI

Ètica: IrsiCaixa compta amb un comitè ètic que avalua constantment el programa científic de l’institut per tal d’assegurar la integritat de la recerca que s’hi du a terme, i que els productes desenvolupats a partir d’aquesta recerca siguin d’interès per la societat.

Igualtat de gènere: vetllar per l’existència d’un equilibri de gèneres en els equips de recerca i les posicions de responsabilitat a IrsiCaixa és un pilar fonamental per la institució. Al mateix temps, IrsiCaixa treballa per incloure la perspectiva de gènere als seus projectes de recerca i innovació per tal de millorar la qualitat i rellevància social dels seus resultats, així com evitar biaixos.

Governança: entesa com qualsevol forma de coordinació dissenyada per fomentar la interacció de tots els actors socials d’un territori. Amb la finalitat de fomentar una bona governança dins la RRI, IrsiCaixa, a través del seu Living Lab de Salut, potencia i garanteix la participació dels actors socials en la seva recerca i innovació, proporcionant-los eines que els permeten la presa de decisions lliure i informada i la responsabilitat compartida.

Ciència oberta: l’accessibilitat i replicabilitat de tot el cicle de producció del coneixement científic és quelcom imprescindible per al progrés en ciència. Per aquest motiu, el departament de Gestió de Dades de la Recerca d’IrsiCaixa dedica esforços a establir circuits i protocols que afavoreixin l’accessibilitat, col·laboració i transparència de la recerca, per tal que sigui més democràtica i que satisfaci les necessitats de la societat.

Participació ciutadana: fomenta els processos d'R+I que són col·laboratius i en els que hi participen diversos actors. La societat civil i les entitats treballen conjuntament durant tot el procés de recerca i innovació per tal d’alinear els seus resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat. El Living Lab de Salut d’IrsiCaixa duu a terme múltiples projectes de recerca participativa.

Educació científica: se centra en la millora del procés educatiu actual fomentant les competències i els coneixements necessaris per participar en debats de recerca i innovació. També té com a objectiu incrementar el nombre de personal investigador a través de la promoció de les vocacions científiques. En aquesta línia, el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa ofereix recursos i activitats educatives adreçades a col·lectius diversos, majoritàriament acadèmics.

Comitè Assessor Comunitari (CAC)

El Comitè Assessor Comunitari (CAC) és un òrgan extern de participació que es va constituir l’any 2009 per proporcionar a la comunitat científica una visió àmplia i complementària sobre l’impacte, les possibles conseqüències i la viabilitat dels estudis clínics i projectes de recerca que es duen a terme. Les aportacions del CAC contribueixen a millorar la qualitat de la recerca alineant-la millor amb les necessitats i expectatives de la comunitat afectada.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: